Regeringen avser att ge Arbetsförmedlingen och flera myndigheter i uppdrag att ta fram en myndighetsgemensam plan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden. Jämställdhetsmyndigheten ska även få i uppdrag att genomföra en studie om utrikes födda kvinnors situation och behov.

STOCKHOLM Maj 26: -För att bryta segregationen och öka jämställdheten måste fler utrikes födda kvinnor komma i arbete, få en egen försörjning och med det få friheten att bestämma över sina egna liv, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Migrationsverket och Socialstyrelsen får i uppdrag att i samverkan ta fram en plan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden.

Utrikes födda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden är en prioriterad målgrupp, med särskilt fokus på anhöriginvandrare. Uppdraget som regeringen avser att ge syftar till att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden genom bland annat metodutveckling, ökad kunskapsöverföring och förbättrad samverkan mellan myndigheter och kommunala, regionala och civila aktörer. Myndigheterna ska även bidra till ett jämställt och jämlikt bemötande och en likvärdig fördelning av stödåtgärder.

Insatser som underlättar inträdet på arbetsmarknaden behöver nå ut till samtliga utrikes födda kvinnor, till exempel information om Arbetsförmedlingens verksamhet, sfi, förskola och annan typ av vägledning och samhällsinformation. Det kan också handla om stöd vid karriärplanering och information om hur deltidsarbete och långa, ojämnt fördelade föräldraledigheter påverkar livsinkomster och framtida pensioner.

Fler kvinnor behöver också få information om tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård, inklusive familjeplanering.

Regeringen avser också att ge Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att genomföra en kvalitativ studie om utrikes födda kvinnor utanför arbetsmarknaden. Resultat från studien ska beaktas i den myndighetsgemensamma planen. Syftet är bland annat att de planerade insatserna ska bli målgruppsanpassade och effektiva genom att fylla kunskapsluckor om kvinnornas behov och situation.

Insatser för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden är en del av regeringens satsning på 28 miljoner kronor per år 2022–2024 som syftar till att stärka arbetet för att nå de jämställdhetspolitiska målen, det så kallade Jämställdhetslyftet.

Nya Regler För Mottagandet Av Asylsökande

Image: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Social Jobs