Kan Socialen Ta Mina Barn?

0
101

Programledare: Hamon Moravejzadeh
Gäster: Anneli Öhrling, BRIS, Eva Harnesk, Rädda barnen

I det här avsnittet fokuserar vi på barns rättigheter och vad föräldrar har för ansvar. Vi försöker besvara frågor som t ex varför är det olagligt att slå sina barn? Kan socialen ta mina barn? Och vad ska jag göra ifall mitt barn är deprimerad?

Nyanländ är en serie från UR som riktar sig till nyanlända i Sverige. Deras mål är att var en kompass till att du ska kunna bli mer delaktig i det svenska samhället.

Socialtjänsten – LVU

Socialtjänsten eller socialförvaltningen är i Sverige namnet på den kommunala förvaltning som lyder under varje kommuns socialnämnd som svarar för det praktiska arbete som regleras av socialtjänstlagen. Socialtjänsten har möjlighet att omedelbart tvångsomhänderta barn enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

LVU är en skyddslagstiftning som dels syftar till att ge socialtjänsten möjlighet att skyndsamt ingripa till skydd för ett barn eller ungdom vid en akut situation. Dels syftar lagen till att ge barnet och familjen mer ingripande vård eller insatser efter en domstolsprövning i förvaltningsrätten.

För att LVU ska kunna tillämpas behöver tre förutsättningar vara uppfyllda:

  • Det ska föreligga ett missförhållande som har anknytning till den unges hemmiljö enligt 2 § LVU (de så kallade miljöfallen) och/eller till den unges eget beteende enligt 3 § LVU (de så kallade beteendefallen)
  • Missförhållandet ska medföra att det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas
  • Behövlig vård kan inte ges på frivillig väg

Rätt Till Kostnadsfri Advokat

När ditt barn blir tvångsomhändertaget har du som förälder rätt till en kostnadsfri advokat som biträder dig i målet. Ditt barn får även ett eget biträde. Advokatens arvode bekostas av staten. Du har rätt att önska vem som ska bli din advokat och det är viktigt att du tidigt i processen meddelar socialtjänsten eller förvaltningsrätten ditt önskemål. Ni bör välja en advokat som är specialiserad på LVU.

För råd och stöd kan ni också vända er till BRIS – Barnens Rätt I Samhället, websidan finns också på Arabiska. En annan organisation som också kan ge råd och stöd är Barnets Bästa.

Image: Thomas Schoch

Social Jobs