30.8 C
Khartoum
Sunday, December 10, 2023
spot_img

Våld I Nära Relationer

Pressrelease Arbetsmarknads­­departementet: Regeringens arbete med att förebygga våld i nära relationer förstärks. Regeringen föreslår bland annat ett ökat ansvar för kommunerna när det kommer till personer som utövar våld. Och att sekretess i relation till Polismyndigheten ska kunna brytas för att förebygga allvarliga brott i nära relationer.

Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska upphöra. Regeringen har under de senaste åren tagit flera steg på vägen för att utveckla arbetet för att bekämpa våldet. Regeringens nationella strategi mot mäns våld mot kvinnor innebär ett ökat fokus på att förebygga våld i nära relationer. Samtidigt som våldsutsatta ska ges skydd och stöd. Genom lagrådsremissen tar regeringen ytterligare steg för att förhindra våld innan det utövas.

Socialnämndens Ansvar För Personer Som Utsätter Närstående För Våld

Kommunernas socialnämnder föreslås få i uppgift att verka för att personer som utövar våld eller andra övergrepp mot närstående ska upphöra med det. Denna bestämmelse ska införas i socialtjänstlagen (2001:453).

Förslaget innebär att förutsättningarna att genomgå behandling för personer som utövar våld mot en närstående ska vara likvärdiga över landet. För 2021 har det generella statsbidraget till kommunerna tillförts 30 miljoner kronor och från och med 2022 60 miljoner kronor per år permanent, för att kommunerna ska kunna utföra denna uppgift.

Barns Behov Av Information Från Sjukvården

Barn som lever i situationer där det förekommer våld i nära relationer behöver få särskilt stöd. Därför föreslår regeringen att barn som upplever våld eller övergrepp ska kunna få information, råd och stöd från hälso- och sjukvården.

Det gäller även om det är en förälder eller någon annan som barnet bor tillsammans med och inte barnet själv som blivit utsatt. Dessa bestämmelser föreslås införas i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och i patientsäkerhetslagen (2010:659).

Möjlighet Att Lämna Uppgifter Till Polismyndigheten

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården föreslås att under vissa förutsättningar kunna bryta sekretess för att lämna uppgifter som rör en enskild eller en närstående till den enskilde till Polismyndigheten.

Syftet är att förhindra att en person begår ett allvarligare vålds-, frids- eller sexualbrott mot en närstående. Möjligheterna att förebygga allvarliga brott förbättras avsevärt om information kan lämnas i dessa fall.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.

Tommy Olovsson
Tommy Olovssonhttp://departement1.com/
I have more than 15 years of experience of working online – administrating websites of various topics. I am also the founder and Editor-in-Chief of Departement 1.com.

Related Articles

Latest Articles

Copyright © the argus report. Entertainment – blue batfish svx1k. Leading with innovation & heart : the anyiam osigwe group limited.